วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12


                                           ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12

                         

                         

 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ในวันนี้ทางทีมงานได้มีการนัดแนะกันเพื่อมาถ่ายวีดีโอในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทำโครงงานในรายวิชาซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ  เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11 : e-learning จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

                                                     


                                                            ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่  11

                                 


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

การเรียนการสอน รายวิชา เว็บช่วยสอน ณ อาคาร 25 ชั้น 606 อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี 


 ประเด็นสำคัญ


วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์  
 http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 

        อาจารย์สอนเรื่อง e-learning from theory to practice (อีเลินร์นิ่ง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ) 

อาจารย์แนะนำเรื่อง moodle LMS ซอฟแวร์ที่จัดการระบบอีเลินร์นิ่ง       อาจารย์สอนการทำแบบทดสอบบนโปรแกรม eXe 

      อาจารย์ยกตัวอย่างโดยเปิดคลิปวีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจมากขึ้น

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10 : นำเสนอบทที่2 การจัดการเรียนรุผ่านเว็บ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่   10

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561


 การเรียนการสอน รายวิชา เว็บช่วยสอน ณ อาคาร 25 ชั้น 606 อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้ให้นักศึกษาออก present    ดังนี้ พรีเซ็นต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว


ทีมนำเสนอ

-  ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)


(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และการ


ประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) -  ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)


(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด  การประยุกต์ใช้ หรืองาน


วิจัยที่เกี่ยวข้อง)-  ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ
 Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)


*** อาจารย์ให้ทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ SMP YRU เข้ามาพูดคุยโดยการแบ่งหัวข้อ และนัดหมายนักศึกษาเพื่อจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9 : present บทที่2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

        ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่  9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 การเรียนการสอน รายวิชา เว็บช่วยสอน ณ อาคาร 25 ชั้น 606 อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี
 ได้ให้นักศึกษาออก present    ดังนี้

นำเสนอ

   -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ  

   -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ  (การ                           เรียนแบบเว็บดีกว่าแบบเรียนปกติ)  การที่เด็กใช้เว็บบล้อคจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ


         ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)

                        สรุป addie คือ กระบวนการพัฒนารูปแบบ

                 -     ทีมที่ 7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือแบบทีม ได้รู้การจัดกลุ่มที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8 : เรียนเพิ่มเติม

     
   ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่8
วัน พุธ ที่  26 กันยายน 2561

   ประเด็นสำคัญ
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : เข้าฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง / เนื้อหา

         ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่7


วันที่ 13 กันยายน 2561

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
นักศึกษาได้ไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ พี่ไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี   เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : เรียนรู้การพัฒนาบทเรียนสอน


         รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
   วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

           อาจารย์ได้ทบทวนความรู้ บทที่  เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ 
-   ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ

-   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
-   หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
-   กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน

-   e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
**อาจารย์มอบหมายคาบหน้าให้นักศึกษาไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการSMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12

                                           ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12                                                     ...